Decàleg Estudiantat

 1. Crear la figura del delegat del rector per a l’estudiantat, que serà escollit per i entre els representants dels estudiants al consell de govern. Serà adjunt a la Vicerectora de Docència i Estudiantat.
 2. Promoure les activitats de les associacions en els diferents campus i potenciar els projectes de l’estudiantat. Per facilitar la participació a les activitats socioculturals de la universitat i dels centres i campus, així com en assemblees d’estudiants, s’impulsarà que tots els centre reservin una franja horària per a aquestes activitats.
 3. Crear o adequar espais d’estudi accessibles sense límit de temps en tots els campus.
 4. Potenciar el programa de l’emprenedoria per a tot l’estudiantat de la UPC sota la marca del programa Emprèn UPC i incentivar els estudiants a la innovació i a la recerca.
 5. Reforçar els ajuts a estudiants amb necessitats sobrevingudes en el transcurs dels estudis i reforçar les beques de suport i beques salari, per prioritzar que en sigui beneficiari l’estudiantat en situació vulnerable. 
 6. Treballar amb els centres docents per tal de reforçar les accions de tutoria i mentoria dels estudiants de nou ingrés amb l’objectiu de facilitar-los l‘adaptació al context universitari i ajudar-los a millorar el rendiment. Cal analitzar els motius i causes de l’abandonament amb l’objectiu d’arribar a l’abandonament zero. 
 7. Afavorir un model de docència mixt que combini formats presencials i no presencials (Docència Multicanal), aprofitant l’experiència d’adaptació al format no presencial, així com el material generat durant la COVID-19, per millorar l’experiència d’aprenentatge i el rendiment de l’estudiantat.
 8. Potenciar i dedicar més recursos a l’aprenentatge experimental i a les assignatures de projectes, en particular als interdisciplinaris.
 9. Promoure màsters més versàtils en els quals l’estudiantat creï el seu propi perfil dins d’una oferta oberta d’assignatures, així com màsters en format semipresencial i no-presencial.
 10. Garantir els drets lingüístics de l’estudiantat, que tindrà representació a la comissió de Política Lingüística del Consell de Govern, de nova creació.
 11. Posar a l’abast de l’estudiantat recursos d’autoaprenentatge d’una tercera llengua per assolir-ne l’acreditació necessària per a l’obtenció del títol de grau.