Decàleg Polítiques PDI

 1. Rejovenir la plantilla incorporant nous lectors i nou PDI en formació. Convocatòria durant els propers 4 anys de les places de professorat estable necessàries per cobrir les jubilacions i 75 places de nova creació per revertir les retallades.
 2. Disposar d’una estratègia i de plans de captació i retenció del talent que generin noves dinàmiques en recerca i millorin la docència.
 3. Desenvolupar la Relació de llocs de treball del PDI, per poder quantificar les mancances de personal docent i investigador tant globalment, com als departaments i instituts de la universitat.
 4. Establir uns mecanismes transparents i acordats per a la distribució de les places de captació entre les diferents unitats. 
 5. Elaborar un protocol d’acollida dirigit específicament al PDI que s’incorpora a la UPC, per tal que conegui tots els serveis que la universitat els posa a l’abast des del primer dia.
 6. Actualitzar el programa d’estabilització del PDI, amb la incorporació de les persones de nou ingrés a través de les diferents figures de captació.
 7. Analitzar i modificar, si escau, el programa de promoció, i convocar un nombre suficient de places, tot garantint un percentatge per a dones almenys del 35%.
 8. Establir un programa de promoció horitzontal per al PDI laboral estable que vulgui passar a la categoria equivalent de PDI funcionari. 
 9. Analitzar la situació del col·lectiu del professorat associat i actuar segons les diferents situacions. Prioritzar-ne l’estabilització quan es compleixin els requisits legals. Preservar un programa de carrera horitzontal.
 10. Apostar de manera decidida per la formació integral del PDI, revisant i ampliant l’oferta formativa i fomentant la mobilitat internacional.
 11. Establir i recuperar, si el marc legal ho permet, mesures d’acció social dirigides al personal de la UPC.