Docència i Estudiantat

[Descarrega’t el programa complet aquí]

Docència

La docència és l’eix principal de la UPC. La nostra universitat té una àmplia oferta d’estudis que s’imparteix en 18 centres docents. El nostre model docent s’ha anat adaptant al llarg dels anys a molts canvis i reformes, i actualment, a causa de la situació generada per la COVID‐19, el professorat i l’estudiantat han hagut d’adaptar-se per treballar telemàticament i fer una docència no presencial.

Aquesta situació ha suposat un gran repte per al professorat, que sobtadament ha hagut d’ajustar la seva docència al format no presencial o semipresencial. Tot plegat ens ha mostrat la gran necessitat de potenciar les eines telemàtiques en la docència, per tal d’afavorir un model docent mixt i multicanal que combini el format presencial i no presencial.

El nostre model docent ha d’evolucionar. Per això pensem que cal una anàlisi en profunditat que, d’acord amb l’experiència dels darrers cursos, pre i intra pandèmia, i de l’estudi de models docents d’altres universitats de referència, ens posi en situació de fer una proposta de metodologia docent del futur. Impulsarem un grup de treball amb aquest encàrrec, amb la participació de l’ICE, professorat, estudiantat i referents d’universitats de prestigi amb qui tenim estreta relació i que són referents en els nostres àmbits.

A més curt termini, la previsible finalització de la pandèmia obre la porta a recuperar la docència presencial, i amb ella els intangibles relacionats amb la presència al campus. La relació social, el grup d’estudi informal i el contacte directe amb el professorat contribueixen notablement a la millora del rendiment acadèmic, alhora que enriqueixen l’experiència universitària. Aquest equip treballarà per mantenir el màxim nivell de presencialitat permès per les autoritats sanitàries. Es dedicarà particular atenció als edificis que presentin més dificultats per recuperar la docència presencial, estudiant alternatives com, per exemple, docència en setmanes alternes. 

Al mateix temps, seguirem apostant perquè l’elevada experimentalitat dels nostres estudis aporti el valor afegit de qualitat que la societat ens demana, contribuint a formar professionals altament qualificats i competents. L’aposta per aquesta experimentalitat ha d’anar d’acord amb les inversions pertinents per mantenir els laboratoris al dia, pel que fa a les tecnologies i equips que posem a l’abast dels nostres estudiants.

El nostre estudiantat no necessita una formació basada només en el coneixement de les disciplines corresponents, sinó que també ha d’estar preparat per exposar-se a nous reptes i solucionar problemes, sovint interdisciplinaris. Per això pensem que és important proporcionar aquesta experiència mitjançant assignatures de projectes, que poden tenir aquest vessant. Aquesta eina s’està utilitzant amb èxit en algunes titulacions, i proposem promoure-la i incorporar-la quan sigui possible en els plans d’estudis. Aquests projectes permeten respondre a necessitats interdisciplinàries de la indústria, mitjançant la col·laboració de múltiples escoles o titulacions.

Volem una docència de qualitat que aposti per la innovació docent i permeti desenvolupar coneixements, competències i habilitats fent servir les metodologies i els recursos adients amb el suport de la recerca i la transferència de tecnologia. El nostre estudiantat es troba en un entorn de recerca d’alt nivell i és molt convenient que sigui conscient de les possibilitats que aquesta col·laboració li pot oferir, tant per seguir una carrera acadèmica com per fomentar la col·laboració científica amb l’empresa privada.

Propostes:

 1. Recuperar el màxim grau de presencialitat permès per les autoritats sanitàries, emprant si cal estratègies de docència en setmanes alternes als edificis amb dificultats.
 2. Afavorir un model de docència mixt que combini formats presencials i no presencials (docència multicanal), aprofitant l’experiència d’adaptació al format no presencial, així com el material generat durant la COVID-19, per millorar l’experiència d’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat.
 3. Impulsar un grup de treball que en un termini de dos anys faci una proposta de revisió de les metodologies docents, amb la incorporació de les activitats en entorns virtuals i en línia.
 4. Incrementar els recursos de capítol segon destinats a la docència per anar recuperant de manera progressiva els nivells d’inversió previs a la crisi del 2008, incrementant directament la dotació de les unitats docents i/o fent convocatòries extraordinàries de renovació d’equipament docent.
 5. Potenciar i dedicar més recursos a l’aprenentatge experimental i a les assignatures de projectes, en particular els interdisciplinaris.
 6. Potenciar un model docent que fomenti la innovació docent, aprofitant la tasca desenvolupada per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).
  ·  Promoure les metodologies docents actives i cooperatives per a un model docent multicanal/mixt.
  ·  Promoure les Jornades d’Innovació Docent.
 7. Incentivar i potenciar l’oferta d’una formació adaptada al desenvolupament professional del PDI.
  · Cursos de l’ICE adaptats a la demanda. 
  · Desenvolupar un model d’avaluació de les metodologies actives i/o innovadores
 8. Potenciar la col·laboració docent amb els centres de recerca de la corona UPC.
 9. Donar suport a l’edició de classes i adquisició de material informàtic.
  · Potenciar el programa de préstec de portàtils/materials.
  · Potenciar el repositori UPC de contingut docent.
 10. Organitzar, sota la coordinació del ICE, jornades i sessions de treball per compartir experiències acadèmiques d’èxit entre i amb les diverses unitats.

Estudiantat

L’estudiantat és l’eix vertebrador de la nostra universitat. El seu pas per la UPC s’ha de convertir en una gran experiència, tant en l’àmbit acadèmic com en el personal. L’objectiu de la nostra universitat és preparar i formar professionals amb capacitat de lideratge, innovació, emprenedoria i adaptació perquè puguin desenvolupar el seu futur en un món que evoluciona constantment; però també compromesos amb la societat on viuen, perquè exerceixin les seves responsabilitats professionals futures en defensa de la igualtat d’oportunitats i el respecte pel medi ambient. 

L’estudiantat, com a protagonista de la seva formació, ha de ser un membre actiu en els processos d’aprenentatge i en la presa de decisions. L’hem d’animar a participar activament en els òrgans de govern, així com en la vida sociocultural de la Universitat i dels centres docents. Per aquesta raó, crearem la figura del delegat del rector per a l’estudiantat, escollit per i entre els representants de l’estudiantat al Consell de Govern.

Hem de potenciar també les competències d’innovació i emprenedoria del nostre estudiantat, amb la implantació del model CreativeLab i espais UPC Emprèn a tots els campus, així com la col·laboració amb els centres i grups de recerca de la UPC.

Volem impulsar, per donar més opcions formatives a l’estudiantat, una flexibilització curricular que permeti intercanvis d’estudiants entre diferents centres amb titulacions semblants o complementàries.

Volem també incrementar les accions que permetin que l’estudiantat en situacions d’emergència, derivades de problemes familiars, socials o econòmics, pugui seguir i acabar la seva formació a la UPC. D’aquesta manera volem garantir una educació superior equitativa i inclusiva. Les dades ens mostren que pocs dels estudiants que venen a la UPC provenen de barris o famílies amb risc d’exclusió social. Com a universitat pública tenim l’obligació de fer d’ascensor social; per tant, reforçarem les polítiques de promoció dels estudis per atraure estudiants de zones econòmicament deprimides.

Propostes:

 1. Potenciar la participació de l’estudiantat en els òrgans de representació de la Universitat i comissions específiques que se’n derivin que siguin del seu interès.
 2. Crear la figura del delegat del rector per a l’estudiantat, que serà escollit per i entre els representants de l’estudiantat al Consell de Govern.
 3. Instar l’ICE a organitzar un seminari, congrés o grup de treball amb participació de PDI i estudiants per establir la normativa sobre ètica de l’estudiantat i, eventualment, el règim disciplinari.
 4. Promoure les activitats de les associacions als diferents campus i potenciar els projectes de l’estudiantat.
 5. Facilitar la participació de l’estudiantat a les activitats socioculturals de la Universitat i dels centres/campus, així com en assemblees d’estudiants, i fer que tots els centres reservin una franja horària per a aquestes activitats.
 6. Fomentar la participació de l’estudiantat en les polítiques de sostenibilitat mediambiental i acció social.
 7. Potenciar les campanyes de promoció dels estudis UPC específiques per atraure estudiants d’àrees o famílies amb risc d’exclusió social.
 8.  Facilitar la mobilitat dels estudiants dins la UPC.
 9. Potenciar el programa de l’emprenedoria per a tot l’estudiantat de la UPC sota la marca del programa Emprèn UPC. El nostre objectiu és ampliar i apropar el servei d’Emprèn UPC, considerat com a preincubador de projectes empresarials, a tot l’estudiantat dels diferents campus de la UPC perquè puguin desenvolupar el seu esperit emprenedor i innovador.
 10. Incentivar entre els estudiants la innovació i a la recerca.
  · Potenciar el model CreativeLab als diferents campus i amb més empreses col·laboradores.
  · Proposar, dins de la formació, seminaris i visites als grups de recerca de la UPC i incentivar els projectes col·laboratius amb grups de recerca.
  ·  Potenciar i promocionar els estudis de doctorat, i assegurar una bona difusió de les ofertes de doctorats industrials tant als estudiants com a les empreses.
 11. Crear o adequar espais d’estudi accessibles sense límit de temps en tots els centres.
 12. Continuar treballant conjuntament amb els centres docents sobre el pla d’atracció de nous estudiants, fomentant sobretot la incorporació de les noies a l’àmbit de l’enginyeria.
 13. Treballar amb els centres docents per reforçar les accions de tutoria i mentoria dels estudiants de nou ingrés, amb l’objectiu de facilitar-ne l’adaptació al context universitari i millorar-ne el rendiment. Cal analitzar els motius i causes de l’abandonament amb l’objectiu d’arribar a l’abandonament zero.