Polítiques per al PAS

[Descarrega’t el programa complet aquí]

Les limitacions de contractació imposades pels governs durant els darrers anys han ocasionat un envelliment important de la plantilla de PAS. Cal una renovació generacional urgent. La burocràcia i, per tant, les tasques de suport no han parat de créixer i tot plegat ens ha abocat a una infradotació que afecta les condicions de treball de les persones. Les treballadores i els treballadors del PAS, amb esforç i dedicació, han maldat per compensar aquesta manca de dotació, però això no és sostenible i, sobretot, és injust.

La correcció d’aquesta situació de manca de personal és urgent. Considerem que la plantilla mínima de PAS necessària per recuperar un funcionament correcte de la UPC és la que hi havia el 2010 i, per aquesta raó, durant els propers quatre anys convocarem places de PAS per cobrir totes les jubilacions i 140 places de PAS de nova creació, que corresponen a les baixes no cobertes en els darrers 10 anys.

Les mancances de personal han afectat i afecten tant les persones que treballen als serveis generals com les que ho fan a les unitats descentralitzades. En el darrer cas, l’organització en UTG es va justificar per tal d’optimitzar els pocs recursos disponibles, però al costat d’alguns beneficis hi ha certs inconvenients que cal reconèixer, diagnosticar i tractar adequadament. Els equips de treball es queixen que la comunicació és insuficient i poc eficient, dins de la pròpia unitat, entre unitats i amb els serveis generals. Els departaments tenen la percepció d’haver perdut suport o que el que reben és més impersonal i, en conseqüència, menys proper. Algunes àrees, com els serveis de consergeria i manteniment, han estat especialment afectades per la reducció de personal i es troben, certament, en una situació preocupant. 

Les UTG es van anar constituint de forma no harmònica. En alguns casos, les asimetries i les particularitats responen a necessitats i característiques específiques de les unitats i/o els campus, però no sempre és evident. Els documents de constitució de les UTG preveien una revisió del seu funcionament que no sempre s’ha dut a terme i que és urgent i important. Els Consells de les UTG no acaben, en molts casos, de trobar el paper que han de jugar, que cal que es vagi definint i posant en pràctica.

Durant la pandèmia hem après que altres formes de treball que ja havíem assajat no només són possibles, sinó que són desitjables en alguns casos. 

Cal que analitzem atentament l’experiència que tenim amb les UTG, que escoltem les parts implicades i que prenem en consideració el que ens ha ensenyat la pandèmia.

Amb tot plegat hem de treballar per tal que les persones de la UPC, amb independència de l’estament – estudiantat, PAS o PDI – ens sentim part implicada en els projectes que compartim com agents actius i no com mers prestadors de serveis. I, a més, és irrenunciable que això sigui conciliable amb la vida familiar i personal i amb el benestar físic i emocional de tots. 

PROPOSTES

Personal

 • Convocar places de PAS per cobrir totes les jubilacions i 140 places de nova creació en els propers quatre anys.
 • Tornar a dotar consergeries i serveis de manteniment del personal necessari per a garantir la qualitat del servei.

UTG

 • Revisar-ne la dimensió a partir d’indicadors quantitatius, però també atenent les condicions específiques.
 • Revisar les funcions dels consells de les UTG, fer-los més operatius i garantir que contribueixin a la millora contínua dels serveis.
 • Revisar i fer més homogenis els catàlegs de serveis de les UTG.
 • Dotar i assignar, amb criteris objectius i d’acord amb la disponibilitat de recursos, el personal de suport als departaments i instituts, per reforçar el suport a la direcció i per actuar de finestra única de relació entre el PDI de les unitats i la UTG corresponent.

Teletreball

 • Aprofitar l’experiència de la Covid-19 per consolidar i regular el teletreball.
 • Dotar el PAS amb les eines ofimàtiques necessàries per tal de desenvolupar aquest teletreball.

Formació

 • Revisar, optimitzar i incrementar, en funció dels recursos disponibles, l’assignació per a la formació. És considerarà prioritària la formació en l’idioma anglès, per donar suport al nombre creixent d’estudiantat estranger i el programa d’internacionalització de la UPC, i la formació en xarxes socials per donar suport a la política de comunicació institucional.
 • Revisar i impulsar l’oferta formativa, per tal d’assegurar que és adient als diferents perfils:
 • Formació genèrica proposada pel SDP.
 • Formació específica: aprovar un pla de formació preparat pels seus caps amb la participació de les persones afectades de les diferents unitats i que contempli totes les figures de la universitat:
 • Propostes d’àrees i unitats de serveis generals.
 • Propostes dels caps i consells de les UTG.
 • Fer una formació específica sobre eines de comunicació, amb un protocol homogeni de com comunicar-se amb els diferents agents, tot cercant, sempre que sigui possible, recuperar el tracte humà, tant en condicions de presencialitat com de teletreball.
 • Revisar i impulsar els projectes presentats pel Nexus 24 Experience.
 • Fomentar visites a d’altres unitats per adquirir i compartir coneixements i experiències, aprofitant i reprenent la feina feta del Nexus 24.
 • Organitzar sessions de treball horitzontals per tal de compartir experiències i solucions.

Cooperació

 • Proposar i implementar processos de treball que permetin la participació del PAS involucrat en totes les fases dels projectes, de manera que puguin aportar la seva visió i els seus coneixements des del principi.

TIC 

 • Revisar la gestió de les eines de tiquets per a la comunicació amb l’objectiu d’aproximar les persones i evitar informació redundant.

RLT i CARRERA PROFESSIONAL

 • Assignació del personal tècnic de gestió necessari a les àrees de suport que ho requereixin.
 • S’estudiarà la possibilitat de plantejar els concursos d’estabilització de manera que qui superi el concurs i es vulgui quedar a la plaça que ocupava ho pugui fer.
 • Estudiar la implantació d’un sistema de carrera horitzontal, lligada a avaluacions intermitges, que permeti l’increment salarial sense canvi de categoria.