Polítiques per al PDI

[Descarrega’t el programa complet aquí]

Des del 2012, quan la taxa de reposició de personal a les universitats públiques va ser nul·la, hi ha hagut tot un seguit de normatives, acords, i polítiques econòmiques i de personal que han tingut un impacte directe en el deteriorament de les plantilles. Les minses taxes de reposició han ofegat el relleu generacional del professorat, i han dificultat tant el desenvolupament adequat de les carreres professionals com la retenció i la captació de talent. Una de les conseqüències d’aquesta manca de relleu ha estat l’envelliment de la plantilla.

Des de fa poc més d’un any, des del Ministeri d’Universitats s’està treballant en una nova llei per al sistema universitari. En els primers esborranys que van circular es preveien canvis substancials en relació a les figures contractuals, la selecció del professorat i la carrera acadèmica que ens poden afectar en els propers anys.

El personal docent i investigador ha fet en els darrers anys un extraordinari esforç en un escenari cada vegada més exigent de docència, recerca i transferència. Ha hagut d’assumir tasques de gestió universitària i de projectes cada vegada més complexes, per a les quals sovint és necessària una dedicació plena, a més d’una formació específica, i ara s’enfronta a nous desafiaments, conseqüència de les creixents demandes socials sobre les missions i la funció de la universitat. Tampoc podem oblidar l’esforç que ha suposat afrontar la crisi sanitària i social de la COVID-19, adaptant la docència a les noves circumstàncies en un temps rècord.

El recent anunci del Ministeri d’Universitats d’un programa per a la requalificació i la mobilitat internacional en el sistema universitari espanyol, amb una concessió directa per a la UPC de 9.996.621 euros, obre noves oportunitats que cal saber aprofitar per als joves doctors, per a l’atracció de talent internacional i per a la requalificació del Personal Docent i Investigador

Cal promoure millores en les condicions de treball del PDI que afavoreixin el desenvolupament d’una carrera acadèmica progressiva i predictible en totes les seves etapes (incorporació, consolidació i promoció), amb alts nivells de qualitat científica i docent, en condicions equitatives, en un entorn saludable i estimulant. Per tant, les polítiques de personal docent i investigador per als propers quatre anys han de contemplar accions com la retenció de talent, l’impuls de la carrera professional, oferint mecanismes per a l’estabilització i la promoció del PDI, el desenvolupament de mesures que permetin pal·liar els efectes de les bretxes de gènere i millorar les condicions laborals del PDI. Cal dotar la plantilla del personal necessari, dissenyant una política de PDI que tingui en compte les singularitats dels centres, els departaments i els instituts de recerca. Per això, una de les primeres tasques a fer és una Relació de Llocs de Treball del PDI (RLT). Aquesta RLT no només ens ha de permetre quantificar les mancances de personal globals, sinó també a nivell de departaments i instituts de la universitat, i haurà de tenir en consideració les necessitats específiques de cada unitat, atenent la seva diversitat, les exigències de les titulacions actuals i futures i les activitats de recerca. Per altra banda, la distribució de les places de captació haurà de tenir en compte aquesta relació de llocs de treball així com la situació actual de les unitats, mitjançant un procediment treballat amb les direccions de les unitats d’adscripció. Quantifiquem inicialment l’objectiu d’aquestes polítiques en la recuperació de la plantilla de PDI de que disposava la UPC el 2010. Per aquesta raó, en els propers quatre anys, convocarem places de professorat estable suficients per cobrir les jubilacions i 300 places addicionals de nova creació, que són les que no s’han cobert en els darrers 10 anys.   

El talent jove que la UPC necessita per dur a terme aquesta renovació de plantilla està en bona part en el nostre estudiantat. És imprescindible establir una bona coordinació entre la política de recerca i la de personal, incrementant els recursos destinats al PDI en formació com els que s’indiquen en l’apartat de recerca d’aquest programa.

El mecanisme de captació utilitzat en els darrers anys ha estat fonamentalment la convocatòria de places de lector. Aquest mecanisme ha de seguir sent el més habitual, però no hem de renunciar a les possibilitats d’incorporar nou personal docent i investigador a partir de programes d’excel·lència, tant nacionals com internacionals. En aquest marc, a les possibilitats que ofereixen els programes Ramón y Cajal i Beatriz Galindo, cal afegir-ne d’altres, com els de Juan de la Cierva o Beatriu de Pinós, programes reconeguts per la Unió Europea (Marie Curie, starting, consolidator o advanced grant) i les noves modalitats d’ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors i doctores i María Zambrano per a la captació de talent internacional. Una mesura per afavorir la incorporació d’aquest tipus de PDI són els welcome packs, que caldrà definir per a cadascuna de les tipologies. Un altre programa que no cal oblidar és l’ICREA Senior; programa en el qual la UPC no ha aconseguit grans resultats a data d’avui. I, finalment, no podem obviar les col·laboracions amb els investigadors dels centres de la corona UPC, que podrien eventualment estar interessats a incorporar-se com a PDI estables a la UPC.

El programa d’estabilització del 2014, amb les modificacions posteriors, ha funcionat relativament bé, de manera que es va buidar la borsa d’agregats interins. En aquest moment cal una redefinició del programa ja que tot ell està orientat a l’estabilització a través de la figura del professorat agregat, i caldria redefinir-lo tenint en compte les noves formes de captació, ja que els requeriments i els tipus de places a què podran optar les noves incorporacions dependran del programa d’origen. 

Per altra banda, cal continuar amb la política de promocions. El programa actual s’ha consolidat, de forma que les variacions que hi ha hagut en els darrers 4 anys han estat mínimes. Considerem que, en termes generals, el programa funciona correctament i el nostre compromís és convocar un nombre de places que permeti donar oportunitat de concursos per a la majoria del professorat amb l’acreditació corresponent. Al mateix temps, es mantindran polítiques estratègiques per a les persones de la UPC que hagin aconseguit una distinció en un programa extern competitiu rellevant.

Un altre dels efectes de les polítiques que ens han imposat les administracions ha estat un increment desproporcionat de l’ús de la figura del professorat associat. Creiem que cal analitzar les diferents situacions de les persones que integren aquest col·lectiu (titulacions, acreditacions), així com totes les possibilitats que les legislacions actual i futura ens permetin per millorar la seva situació. En aquelles unitats on és recomanable que hi hagi un percentatge elevat de professorat vinculat a la realitat professional caldrà promoure la creació de places estables a temps parcial. En qualsevol cas, cal seguir apostant per la incorporació de professorat associat en aquelles àrees en què aportin valor; i substituir de forma gradual l’ús d’aquesta figura per unes altres que permetin el desenvolupament acadèmic en aquelles unitats en què no es desitjable recórrer a aquest tipus de contractació.

També cal tenir present que, a data d’avui, la UPC convoca places de Titular d’Universitat i de Catedràtic d’Universitat més enllà de les promocions de professorat funcionari. En aquest sentit ens comprometem a fer un programa que permeti la convocatòria de places de funcionari per al personal laboral que vulgui canviar el seu tipus de contracte, ja sigui de professorat agregat a titular d’universitat o bé de catedràtic/a laboral a catedràtic/a d’universitat. Tanmateix, es mantindrà la política consolidada a la UPC d’igualtat de drets i deures del PDI laboral i funcionari. La decisió sobre la tipologia de les places que es puguin dotar es farà atenent l’oportunitat i, quan es tracti de places de promoció, les preferències del professorat involucrat. 


Per dur a terme totes aquestes accions, les LÍNIES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIES seran:

 • Disposar d’una estratègia i de plans de captació i retenció del talent que generin noves dinàmiques en recerca i millorin la docència.
 • Desenvolupar la Relació de Llocs de Treball del PDI, per poder quantificar les mancances de personal docent i investigador tant a nivell global, com a nivell de departaments i instituts de la universitat.
 • Establir uns mecanismes transparents i acordats per a la distribució de les places de captació entre les diferents unitats. 
 • Convocar places de professorat estable per cobrir totes les jubilacions i 300 places de nova creació en els propers 4 anys.
 • Elaborar un protocol d’acollida dirigit específicament al PDI que s’incorpora a la UPC, per tal que conegui tots els serveis que la universitat posa al seu abast, des del primer dia.
 • Actualitzar el programa d’estabilització del PDI. 
 • Analitzar i modificar, si escau, el programa de promoció, i convocar un nombre suficient de places.
 • Establir un programa de promoció horitzontal per al PDI laboral estable que vulgui passar a la categoria equivalent de PDI funcionari. 
 • Analitzar la situació del col·lectiu del professorat associat i actuar segons les diferents situacions, així com preservar un programa de carrera horitzontal.
 • Apostar de forma decidida per la formació integral del PDI, revisant i ampliant l’oferta formativa del PDI i fomentant la mobilitat internacional.
 • Establir i recuperar, si el marc legal ho permet, mesures d’acció social dirigides al personal de la UPC.