Estratègia digital

[Descarrega’t el programa complet aquí]

Les tecnologies de la informació i les comunicacions, el programari desenvolupat, els llocs i les aplicacions web, els serveis oferts, etc. no són finalitats en si mateixes, però són eines essencials per al bon funcionament de tota institució moderna. Una evidència de la seva importància a la UPC ―si és que cal dir-ho― l’aporta el fet que més del 13% de les places definides a la RLT del PAS són de PAS-TIC, sense comptar tot el personal TIC d’UPCnet que treballa en aquests serveis per a la nostra Universitat.

Si les TIC són un servei essencial, s’han de perfeccionar perquè facilitin i alleugereixin la feina de tothom, fent-la més productiva i agradable. En molts casos ja tenim els recursos i el coneixement, però el cost de fer i mantenir aquests recursos no s’ha de menystenir i es detecten multiplicitats de solucions desenvolupades de manera independent arreu de la geografia de la UPC. Volem aportar solucions i mecanismes que facilitin al nostre personal TIC poder reutilitzar les solucions ja disponibles, potser adaptant-les o millorant-les, i també perquè els altres usuaris es puguin beneficiar d’aquestes adaptacions i millores.

Tot el software desenvolupat a la UPC i a UPCnet per agilitzar la gestió hauria d’estar disponible per als membres de la UPC per facilitar la seva feina. Per això implantarem un registre d’aplicacions tant acabades com en desenvolupament, que ajudi, davant d’una nova necessitat, a poder valorar si quelcom ja disponible pot satisfer-la, si més no parcialment, o si el desenvolupament incremental d’una aplicació existent seria factible. 

Els sistemes s’han d’adaptar a les persones usuàries, i no a l’inrevés

L’estalvi de recursos per a una explotació més eficient pot revertir a fer les aplicacions del dia a dia de la Universitat més enfocades als usuaris. Tota aplicació es pot perfeccionar en aquest aspecte, però això requereix un esforç addicional. Per exemple, a mesura que reduïm el paper en els tràmits, cal que les eines que implantem per aconseguir-ho facin la feina més àgil i lleugera, i no que representin dificultats afegides.

Aquesta adaptació de les aplicacions a les persones usuàries passa també per la necessitat d’integrar la informació, per tal que no es demanin dades que la universitat ja té. Això és una simplificació demanada tant pel PAS com pel PDI des de fa temps i, si encara no s’ha fet, és perquè no és gens senzill. Però sí que podem fer passes en aquesta direcció I avançar en la normalització dels serveis que ho facilitin. Els nous desenvolupaments des dels serveis centrals es faran prioritzant aquest criteri i la seva usabilitat.

L’externalització de serveis

Un aspecte que genera debat i que desperta reaccions apassionades en algunes persones és l’externalització d’alguns serveis, especialment quan es fa a grans empreses o grups empresarials. Aquesta política té defensors i detractors, o bé indiferents, que no tenint una posició clara al respecte, ja s’hi han acostumat. Per això, no és possible ―o millor dit, no ens sembla desitjable― revertir aquests acords d’entrada. Però sí que convé donar resposta a les inquietuds davant de la possible exposició de dades sensibles o de l’ús abusiu d’algunes de les dades per part d’aquests grups. Per això identificarem i prioritzarem aquestes necessitats, per oferir-los solucions alternatives segures. Caldrà avaluar més endavant si l’evolució d’aquests serveis pot, eventualment, substituir els serveis externalitzats, tot tenint molt en compte la satisfacció dels usuaris. Cal tenir sempre present que els problemes a què ens referim són comuns a totes les universitats del sistema català, per la qual cosa s’avaluarà si hi ha serveis que són susceptibles de ser consorciats per tal d’aprofitar les economies d’escala.

Propostes:

  1. Promourem la creació d’un registre d’aplicacions concebut per facilitar i estimular la reutilització de solucions ja disponibles a la UPC, possiblement millorant-les o ampliant-les, en benefici de tothom.
  2. Promourem que les noves aplicacions que es desenvolupin es dissenyin posant les persones usuàries al centre, en particular en les solucions d’ús global dissenyades per als serveis centrals.
  3. Identificarem i prioritzarem les àrees en les quals sigui convenient adoptar solucions alternatives als serveis actualment externalitzats, per exemple, per assegurar la confidencialitat de dades.
  4. Explorarem la possibilitat d’arribar a acords amb la resta d’universitats públiques per consorciar determinats serveis, sense comprometre la capacitat de decisió i control de totes les parts.