Política Acadèmica

[Descarrega’t el programa complet aquí]

La Universitat Politècnica de Catalunya té com una de les seves missions fonamentals formar persones que puguin fer front als reptes presents i futurs de la nostra societat. Ens enfrontem a reptes importants en les àrees de medi ambient i de transició energètica, i a canvis accelerats en els mercats de treball a causa de la digitalització, les noves tecnologies i la intel·ligència artificial. A més, l’ensenyament no presencial que hem impartit aquests dos darrers cursos ens obliga a plantejar-nos nous escenaris de formació. En aquest sentit, ens podem prendre l’experiència com una oportunitat per a la innovació. Cal acompanyar els centres docents i dotar-los amb les eines per revisar i actualitzar els programes formatius, tant en continguts i estructura com en metodologia.

Aquesta revisió i actualització estarà orientada a:

  • Mantenir el lideratge en aquells àmbits en els quals som referents, però que estan en procés de canvi.
  • Adaptar el sistema educatiu al nou entorn en què els ensenyaments no presencials són ja una realitat.
  • Facilitar la incorporació de l’estudiantat a un mercat de treball en constant evolució, amb l’expertesa i habilitats d’alt nivell adequats als nous reptes de la societat i amb capacitats d’aprenentatge al llarg de la vida.
  • Atreure empreses en àrees emergents que actualment tenen dificultats per trobar personal altament qualificat en els nous perfils.
  • Formar persones emprenedores que s’impliquin en el teixit empresarial creant noves empreses en aquestes àrees emergents.

Revisió i actualització del mapa de titulacions

Cal una anàlisi i actualització del mapa de titulacions actual.

Disposem de molta informació, pròpia i provinent dels processos de seguiment i acreditació de les titulacions que, juntament amb l’anàlisi socioeconòmica i el diàleg amb els agents interessats de la societat, ens ha de servir de punt de partida per a aquesta revisió.

Titulacions de grau

En col·laboració amb els centres, treballarem en la millora de les titulacions actuals. Hem de rendibilitzar tots els esforços esmerçats en el procés de seguiment i acreditació de les titulacions i en els Sistemes de Garantia Interna de Qualitat per donar el millor servei al nostre estudiantat i a la societat. Els processos de millora han de portar a una evolució permanent de les nostres titulacions per tal de donar resposta als reptes canviants de la societat.

Un punt fort de la majoria de les nostres titulacions és l’alta ocupabilitat i el perfil professional dels titulats. La promoció dels centres ha de respondre al compromís d’orientar l’estudiantat de batxillerat eficientment, de manera que els arribi informació clara que els ajudi a triar les opcions més adequades pel seu perfil vocacional. Es reformularà el programa de padrins en el format “jo tinc un contacte a la UPC”, de forma que tots els centres de secundaria tinguin un contacte personal amb una persona del PDI, que serveixi de nexe amb la UPC.

Tot i que l’oferta actual de titulacions és àmplia, hem d’estar atents per donar resposta a noves demandes socials i acadèmiques. Tenim experiències molt positives de programes singulars a diferents centres: programes en àrees emergents o interdisciplinaris que atreuen l’estudiantat més ben preparat. Aquest estudiantat està cridat a ser líder en la societat impulsant nous sectors econòmics al nostre entorn. En aquests casos, cal una anàlisi exhaustiva dels recursos que es necessiten i una incardinació amb l’oferta del centre, incloent-hi un pla de compartició de recursos i assignatures, nova contractació de professorat en les àrees emergents i una promoció adient en la política de captació de la Universitat.  

D’acord amb el que es proposa en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, i en funció dels canvis legislatius, s’avaluarà la possibilitat d’implantació de graus professionalitzadors de quatre anys a partir del disseny curricular conjunt de CFGS seguits de dos cursos de grau.

Titulacions de màster

Proposem revisar i actualitzar l’oferta de màsters, que ha de ser coherent, atractiva i sostenible amb els recursos disponibles. Per una banda, cal trobar vies per contrarestar la rigidesa dels màsters amb atribucions professionals. Per una altra, volem potenciar màsters interdisciplinaris en què l’alumnat obtingui una formació personalitzada que li permeti accedir al mercat laboral amb un currículum singular, adient als nous reptes professionals. La UPC està en una bona posició per oferir aquest tipus de màsters, ja que disposa d’una àmplia bossa d’assignatures de nivell i interdisciplinàries.

També considerem la conversió d’alguns màsters a un format semipresencial o, fins i tot, no presencial. L’experiència d’aquests dos darrers cursos d’ensenyament no presencial ens permet proposar que aquells màsters que per les seves dades d’accés no siguin viables es converteixin a aquest format. Això permetria, mitjançant les campanyes de promoció adequades, atraure estudiantat internacional i fer els estudis més conciliables amb la vida professional i familiar i, en conseqüència, incrementar el nombre d’alumnes i fer-los sostenibles. 

L’organització dels estudis

Un aspecte a analitzar és la importància de la dimensió dels centres i les titulacions. Actualment la UPC té escoles i facultats amb un nombre d’alumnes que va entre els 400 i més de 3.500. A més, i a diferència del que succeïa abans de l’entrada en vigor de l’EEES, algunes de les escoles i facultats més grans tenen un nombre molt elevat de titulacions de grau i màster, amb la complexitat de gestió que implica.

Proposem crear un model de gestió de centre que s’adapti a les estructures d’estudis actuals. Cal que les tasques de coordinació acadèmica de les diferents titulacions tinguin el reconeixement adequat. També proposem analitzar els serveis que rep un estudiant en funció de la mida del centre i de la titulació, amb l’objectiu de tendir a una harmonització d’aquests serveis.

Doctorat

El doctorat juga un triple paper en qualsevol universitat: és un pilar fonamental de la recerca, és on es forma una part important del futur PDI i és un dels elements distintius d’una universitat.

El doctorat de la UPC està en aquests moments en una dinàmica negativa, amb xifres de matrícula que baixen cada any. La falta de beques de doctorat, que a més estan infradotades, i la incertesa de la carrera acadèmica són factors que redueixen l’estímul per fer una tesi doctoral.

La UPC ha de buscar la complicitat de les altres universitats catalanes per aconseguir un augment del nombre i la quantia de les beques de doctorat de la Generalitat de Catalunya per tal de construir un sistema científic competitiu i de qualitat.

A més, la UPC augmentarà les beques pròpies i la seva quantia, si és possible, i potenciarà el programa de doctorats industrials.

Tanmateix, els estudiants de doctorat estrangers són un percentatge important del total d’estudiants de doctorat. L’impuls que volem donar a aquests doctorats des de l’àrea de relacions internacionals és fonamental per mantenir i estendre els acords en aquest àmbit.   

Finalment, ens proposem seguir avançant en la millora dels processos relatius al doctorat. Per fer-ho, analitzarem els procediments i les aplicacions que donen suport a l’Escola de Doctorat, acompanyant-la i dotant-la dels recursos necessaris per tal que pugui desenvolupar plenament i eficaçment les seves funcions. 

 Propostes

1. Donar suport i acompanyar els centres en un procés de millora  i adaptació de les titulacions de grau, rendibilitzant tota la informació recollida com a part del sistema d’acreditació i seguiment i el SGIQ.

2. Reforçar l’orientació al futur estudiantat, destacant l’ocupabilitat i el perfil professional dels titulats dels nostres graus i màsters. Crear el programa “Jo tinc un contacte a la UPC”.

3. Donar suport a les noves titulacions singulars, amb promoció i nova contractació quan es tracti d’àrees emergents, i fer una anàlisi exhaustiva dels recursos necessaris.

4. Considerar el disseny de graus professionalitzadors de quatre anys a partir del disseny curricular conjunt de CFGS seguits de dos cursos de grau.

5. Promoure màsters més versàtils en què l’estudiantat creï el seu propi perfil dins d’una oferta oberta d’assignatures.

6. Oferir màsters en format semipresencial i no presencial, començant per aquelles àrees en les quals la demanda sigui baixa.

7. Revisar el model de gestió de centre i titulacions, i analitzar i harmonitzar les diferències de serveis a l’estudiantat.

8. Augmentar el nombre de les beques de doctorat.

9. Millorar els processos de gestió acadèmica relatius al doctorat