Qualitat i Política Lingüística

[Descarrega’t el programa complet aquí]

Un dels pilars de la rendició de comptes que a la UPC, com a institució pública, li pertoca és l’avaluació tant de l’activitat del seu personal com dels seus programes formatius. En aquest sentit, dues de les responsabilitats que cauen dins del Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística són els processos de seguiment i acreditació de les titulacions i l’avaluació del professorat. Des de 2007, els centres de la UPC, seguint les directrius de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), han treballat en el desplegament del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). 

Actualment, la majoria dels centres de la UPC tenen més de la meitat de les seves titulacions acreditades. Tot i això, l’evolució constant de les titulacions fa que els processos de verificació i reverificació s’hagin de realitzar en paral·lel amb moltes acreditacions, la qual cosa fa necessaris molts recursos i personal. En aquest sentit, s’han d’implementar les acreditacions institucionals de centre sense que això impliqui que cap titulació acabi perdent el seu segell d’excel·lència. Perquè això sigui viable, hem d’assegurar que tots els centres tenen implementat el seu propi SGIQ, per tal d’aprofitar i potenciar iniciatives de treball cooperatiu en l’àmbit de la gestió  de la qualitat que s’han desenvolupat a la UPC en els darrers anys, com les de la Xarxa de Qualitat (XQ-UPC).   

Un camp en el qual s’ha de treballar és el de l’anàlisi i difusió dels indicadors recollits tant pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) com per l’AQU. Sovint, el personal docent desconeix tant les dades recollides en el llibre de dades de la UPC com en el portal AQU-EUC. En aquest sentit, hem de treballar perquè els processos de qualitat es desenvolupin paral·lelament a la redacció de les memòries de centre i dels informes de gestió a què ens obliguen els estatuts de la Universitat, de manera que hi hagi un únic document de rendició de comptes.

La UPC té una llarga tradició en processos d’avaluació del seu professorat. L’avaluació vista no només com un tràmit per a l’assignació de complements econòmics, sinó amb la intenció de ser una eina d’anàlisi i millora de les tasques realitzades. L’article 19.2 de la Llei d’universitats de Catalunya (LUC) disposa que «la docència universitària ha d’ésser objecte d’avaluació». L’AQU fixa les bases dels models d’avaluació del professorat i cada universitat ha de desenvolupar el seu propi procés, que ha de rebre l’acreditació d’AQU Catalunya. La UPC està immersa en aquest procés d’acreditació. 

Actualment, un percentatge relativament alt (aproximadament un 35% en les darreres convocatòries) del professorat que pot sol·licitar l’avaluació quinquennal no ho fa. Cal esmerçar esforços a analitzar i esmenar aquesta anomalia. Una millora en la informació de l’inici del procés de l’avaluació i una simplificació de l’elaboració de l’autoinforme podrien reduir aquest percentatge de manera important. 

Respecte a l’indicador corresponent al Desenvolupament i actuació professional, sovint gran part del material docent elaborat pel professorat no es difon més enllà de l’estudiantat involucrat en l’assignatura, no per manca de transparència sinó per desconeixement de com fer-ne difusió, sobretot en el cas de material en format digital. En l’actualitat, la UPC disposa d’un portal de la producció docent, Aprèn, el qual publica en accés obert. Aquest portal, a més de ser poc conegut i utilitzat, està pensat per a documents en format clàssic (TFG, TFM, articles, vídeos, etc.), però no per fer difusió i recollir material web, cada dia més comú en el nostre àmbit.  

El curs 2021-2022 ha de ser el curs de recuperació de la docència presencial sense oblidar l’experiència adquirida durant la COVID. Més encara, l’experiència COVID ens porta a un procés de reflexió que teníem pendent sobre com ha de ser la docència del futur a la UPC. L’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC (ICE) acompanyarà el professorat en aquest procés per a la millora docent, com ha estat fent fins ara, en condicions ja menys excepcionals. D’altra banda, s’ha de reconèixer que moltes de les experiències d’innovació docent que es realitzen en assignatures o grups d’assignatures no són conegudes pel professorat del mateix àmbit o el mateix centre, amb qui comparteixen l’estudiantat. Per aquest motiu, ens proposem incrementar activitats i jornades docents de centre o departament.  

Finalment, però no per això menys important, des d’aquest Vicerectorat es treballarà en l’àmbit de la Política Lingüística en dos eixos clarament diferenciats. Per una banda, atès el retrocés en l’ús de la llengua catalana en molts àmbits en els últims anys, la UPC ha de tenir un paper actiu per consolidar l’ús del català en tots els àmbits de l’activitat universitària i estimular-ne el coneixement. Aquest paper de protecció i difusió de la llengua pròpia és més necessari que mai. L’equilibri entre l’ús i la defensa de la llengua pròpia, el català, i la internacionalització de la nostra Universitat no és una tasca fàcil; en aquest sentit, hem de treballar per tendir a un plurilingüisme centrat en el català. L’estratègia de la distribució funcional de llengües pot ser útil per fer compatibles la presència del català i el foment de l’anglès. Per això, crearem la Comissió de Política Lingüística del Consell de Govern,  presidida per la Vra. de Qualitat i Política Lingüística, amb la Vra. de Docència i Estudiantat i la directora del Servei de Llengua i Terminologia, i representants de les direccions de centre, departaments, PAS i estudiantat.

Per altra banda, conscients que el proper curs finalitza la moratòria d’acreditar una tercera llengua per a l’obtenció del títol de grau per a la majoria d’estudiants de la UPC, hem de posar a l’abast de l’estudiantat recursos perquè puguin assolir el nivell i acreditar aquesta tercera llengua. 

Les PROPOSTES en les línies d’actuació anteriorment descrites són:

1.- Dotar tots els centres dels recursos necessaris per revisar, actualitzar i implementar un SGIQ que pugui ser certificat per l’AQU.

2.- Desplegar el SGIQ de la UPC, per assegurar que els centres puguin optar amb garanties al programa d’acreditació institucional d’AQU Catalunya, així com a segells de qualitat internacionals per a aquelles titulacions que ho considerin. 

3.- Donar visibilitat als indicadors i als informes elaborats fruit dels processos de l’àmbit de la gestió de la qualitat. 

4.- Promoure el diàleg amb l’AQU, a través de l’ACUP, per simplificar els processos vinculats a l’actual sistema de gestió de la qualitat de les titulacions.

5.- Treballar amb les direccions de centre per desenvolupar eines que permetin unificar memòria de centre, informes de gestió i memòries de seguiment, per simplificar processos. 

6.- Analitzar les motivacions del professorat que no sol·licita l’avaluació (35%) per tal d’emprendre accions per revertir aquest indicador. Millorar el procés d’informació de l’inici del període d’avaluació docent. 

7.- Simplificar l’elaboració de l’autoinforme per a l’avaluació docent del professorat mitjançant l’automatització d’algunes de les seves parts, seguint les directrius de l’AQU que fixen els aspectes que s’han de tractar. 

8.- Facilitar la difusió del material docent elaborat pel professorat en qualsevol format, per tal que pugui ser considerat en l’avaluació del seu desenvolupament i actuació. 

9.- Enfortir el paper del català en tots els àmbits: investigador, docent i administratiu.

10.- Crear la Comissió de Política Lingüística del Consell de Govern.

11.- Garantir els drets lingüístics de l’estudiantat.

12.- Donar visibilitat i difondre els recursos d’aprenentatge de la llengua catalana a aquells membres de la comunitat que ho requereixin. Facilitar l’accés a cursos de català per a l’estudiantat no catalanoparlant, atorgant beques en els casos justificats, i al professorat nouvingut que vulgui integrar-se plenament a la Universitat.

13.- Impulsar una publicació d’innovació docent en català amb el suport i participació de l’ICE. 

14.- Posar a l’abast de l’estudiantat recursos d’autoaprenentatge d’una tercera llengua per assolir l’acreditació necessària per a l’obtenció del títol de grau. 

15.- Vetllar, en tots els graus, per la disponibilitat de les diferents vies d’obtenció de l’acreditació de la tercera llengua segons permeti la regulació vigent.