Responsabilitat social i Igualtat

[Descarrega’t el programa complet aquí]

La responsabilitat social i la igualtat han d’orientar totes les actuacions de la UPC. Aquestes actuacions han de posar l’accent en la cura del medi ambient i el benestar social, l’accés a una educació inclusiva i la superació de les desigualtats de qualsevol tipus. Aquesta candidatura es compromet a implicar la comunitat UPC en aquesta estratègia en tota la seva activitat acadèmica, de docència, recerca i transferència de tecnologia, i tenir present tant l’entorn social més immediat com els contextos internacionals on podem fer aportacions significatives. La UPC està compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i és aquest el marc de referència i és aquest el marc de referència de les nostres propostes.   

Una comunitat com la UPC ha de contribuir al desenvolupament sostenible, tant en el vessant social com mediambiental, i actuar com a impulsora de la lluita contra el canvi climàtic. Les actuacions s’orientaran fonamentalment a la gestió sostenible dels recursos ambientals dels diferents espais de la Universitat, així com a la promoció de  la cultura de la sostenibilitat, entesa com el concepte que engloba gran part dels ODS. 

Proposem:

 1. Formar professionals amb els coneixements necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, desplegant plenament les competències transversals lligades a la sostenibilitat en els estudis.
 2. Promoure activitats de formació específica en responsabilitat social per a l’estudiantat, reconegudes amb crèdits.
 3. Avançar en la implantació dels ODS en els projectes de recerca i de transferència de tecnologia.
 4. Establir indicadors clars i consensuats per a mesurar el nivell de compromís de la UPC amb la sostenibilitat.
 5. Aconseguir la neutralitat en emissió de CO2 l’any 2030 dins del pla d’acció climàtica UPC 2030. Aquest objectiu comporta efectuar la transició energètica i fomentar l’autoconsum. 
 6. Estudiar l’impacte de la mobilitat de la comunitat universitària en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i promoure mesures que la redueixi. 
 7. Prioritzar, en el pla d’acció climàtica, l’adquisició d’equipaments derivats de l’activitat de transferència dels grups de recerca de la UPC.
 8. Reduir la generació de residus i el malbaratament d’aliments. 
 9. Desenvolupar accions específiques per crear unes condicions d’estudi i treball saludables
 10. Revisar la política de contractació de béns i serveis de la UPC, incorporant criteris de sostenibilitat.

La UPC ha de crear les condicions que afavoreixin la igualtat d’oportunitats a qualsevol persona sense distinció  de classe social, diversitat funcional o procedència. El nostre equip treballarà per garantir una educació inclusiva i promoure l’accés a l’educació superior en igualtat de condicions. 

Proposem:

 1. Iniciar una política de captació de fons externs i col·laboració amb altres institucions per tal de resoldre situacions de necessitat que puguin impedir l’accés a la universitat a persones amb dificultats econòmiques.
 2. Reforçar els  ajuts  a estudiants amb  necessitats sobrevingudes en el transcurs dels estudis. 
 3. Reforçar les beques de suport i beques salari, prioritzant que en siguin beneficiaris els estudiants en situació vulnerable. 
 4. Reforçar els programes d’adaptació de l’estudiantat amb necessitats educatives especials.

La Universitat té la responsabilitat social de projectar tot el seu coneixement científic i tecnològic més enllà de la pròpia comunitat universitària. En aquest sentit, es pot combatre la bretxa digital actuant en col·lectius que es troben amb dificultats per viure en un món cada dia més digitalitzat. Dins d’aquesta línia també considerem necessari organitzar programes per a gent gran amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida, així com altres activitats enfocades a enfortir la cooperació internacional en l’àmbit universitari. 

Proposem:

 1. Estendre els programes de Diploma Sènior en Ciència, Tecnologia i Societat per a majors de 55 anys impartit actualment al campus de Terrassa a qualsevol àmbit geogràfic fent-lo en format híbrid. 
 2. Reforçar el programa de voluntariat en entitats socials amb connexió amb el Consell de l’Estudiantat i UPCalumni.
 3. Incrementar la capacitat de treball del CCD i promoure convenis amb universitats de països amb índex baix de desenvolupament humà per a formar estudiantat que posteriorment puguin actuar com a transformadors en els seus països d’origen.

Igualtat de gènere

La UPC ha de vetllar per la participació plena i efectiva de les dones oferint oportunitats de lideratge en la vida pública. La idiosincràsia de la pròpia universitat fa que les accions per promoure la igualtat de gènere aportin resultats directes en la societat. Tenim una universitat masculinitzada en estudiantat i professorat, mentre que el PAS és majoritàriament femení, però reprodueix els esquemes socials on els càrrecs de responsabilitat recauen sobre el gènere masculí. En aquest sentit, ens comprometem a corregir la situació actual de desigualtat de gènere del professorat i afavorir l’accés de les dones a càrrecs superiors del PAS i del PDI. A més, s’ha de continuar desenvolupant mesures per promoure els estudis entre les noies per a superar el biaix tecnològic de gènere. 

Proposem:

 1. Fer una direcció coordinada de totes les actuacions futures en igualtat de gènere.
 2. Reforçar les polítiques de promoció STEM entre les noies i de captació de dones estudiants.
 3. Establir, en totes les titulacions, formació en estratègies per a modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, desplegant plenament les competències transversals lligades a la perspectiva de gènere.
 4. Fer actuacions per a incrementar la proporció de les dones doctorands.
 5. Reforçar les polítiques d’igualtat d’oportunitats en la carrera vertical del PAS  i en la carrera acadèmica del PDI.
 6. Modificar el programa de promoció de càtedres i assegurar que almenys el 35% de les càtedres de promoció que s’ofereixin en cada edició del programa es destinin a candidates. 
 7. Reforçar els protocols de detecció i actuació enfront de la discriminació per raó de gènere i per diversitat sexual.